Close Menu
Rekenvoorbeelden: belastingtarieven en vrijstellingen

Rekenvoorbeelden: belastingtarieven en vrijstellingen

Het kan even puzzelen zijn om te berekenen wat er aan erfbelasting betaald moet worden. Hieronder vindt u drie rekenvoorbeelden die u meer inzicht kunnen geven in hoe de tabellen, tarieven en vrijstellingen werken. 

Rekenvoorbeeld 1: partner zonder kinderen erft
Een echtpaar zonder kinderen is in gemeenschap van goederen getrouwd en heeft een vermogen van € 800.000. Zij hebben geen testament.

De man laat na zijn overlijden zijn helft van de gemeenschap van goederen aan zijn echtgenote na, oftewel € 400.000. De echtgenote moet hierover in principe erfbelasting betalen, maar ze heeft een vrijstelling van € 795.165. Deze vrijstelling wordt eventueel nog verminderd met een gedeelte van het pensioen dat ze krijgt naar aanleiding van het overlijden van haar man. De echtgenote is nu dus géén erfbelasting verschuldigd over haar verkrijging.

In het geval dat het erfdeel van de echtgenote geen € 400.000, maar € 900.000 bedraagt (en het gezamenlijk vermogen dus € 1,8 miljoen), moet na aftrek van de vrijstelling van
€ 795.165 over de resterende € 104.835 erfbelasting worden voldaan. De echtgenote valt in tariefgroep 1. Van de belaste erfenis is de eerste € 152.368 belast met 10%, ofwel € 10.483,50. De echtgenote betaalt in dit geval € 10.483,50 aan erfbelasting.

Rekenvoorbeeld 2: een goed doel erft
Een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI, ontvangt een erfenis van € 10.000. Instellingen met een ANBI-status zijn door de Belastingdienst volledig vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Het goede doel hoeft dus geen erfbelasting te betalen.

Rekenvoorbeeld 3: broer erft
Een man laat aan zijn broer een geldbedrag van € 5.000 na en een auto met een dagwaarde van € 7.000. In totaal is de verkrijging van de broer voor de erfbelasting dus €12.000. Hij heeft een vrijstelling van € 2.658. De broer valt in tariefgroep 2: overige erfgenamen. Over het meerdere, € 9.342, betaalt hij dus 30% erfbelasting, ofwel € 2.802,60.