Close Menu
Erfbelasting

Erfbelasting

Als een nalatenschap openvalt, moeten de erfgenamen hierover in de meeste gevallen erfbelasting betalen. Tot 1 januari 2010 stond deze belasting nog bekend als successierecht, maar tegenwoordig spreken we over erfbelasting. De aangifte erfbelasting wordt meestal verzorgd door de executeur die de nalatenschap afwikkelt. Na een overlijden moet de aangifte erfbelasting binnen acht maanden aan de Belastingdienst worden opgestuurd. Als het niet lukt om de aangifte binnen deze periode rond te krijgen, is het mogelijk om een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen. Op die manier kunnen de erfgenamen voorkomen dat de Belastingdienst heffingsrente in rekening gaat brengen. De erfgenamen kunnen bij de Belastingdienst ook om uitstel van de aangifte erfbelasting vragen.

Erfbelasting wordt berekend aan de hand van verschillende tarieven, die afhangen van de graad van verwantschap en de hoogte van het nagelaten bedrag. Een uitzondering hierop vormen goede doelenorganisaties die te boek staan als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel ANBI. Deze ANBI’s zijn vrijgesteld en hoeven geen erfbelasting te betalen over hetgeen zij uit een nalatenschap ontvangen.

Erfbelasting tarieven 2019

Erfbelasting is niet van toepassing op het gehele bedrag van de verkrijging. Er gelden bepaalde vrijstellingen waarover geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Dit vrijstellingsbedrag wordt eerst afgetrokken van de erfenis. Over het resterende bedrag wordt vervolgens erfbelasting afgedragen.

Hieronder ziet u de tarieven voor erfbelasting zoals die gelden in 2019. De tabel toont de tarieven voor de uiteindelijk belaste verkrijging (de verkrijging verminderd met de vrijstelling).

Vrijstellingsbedragen erfbelasting 2019

Hieronder staan de diverse vrijstellingsbedragen voor het jaar 2019.

Erfbelasting en goede doelen 

Vanaf 1 januari 2006 hoeven veel goede doelenorganisaties geen erfbelasting meer te betalen. Wanneer u dus nalaat aan een goed doel, komt al het geld ook daadwerkelijk terecht waar u het voor heeft bestemd. Goede doelen kunnen op deze manier hun doelstellingen blijven verwezenlijken, zonder dat de Belastingdienst een groot gedeelte aan erfbelasting inhoudt. De goede doelenorganisaties die een vrijstelling hebben van het betalen van erfbelasting zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Erfbelasting vaststellen


Bij de aangifte erfbelasting moet u precies aangeven wat de bezittingen en schulden van de erflater waren op het moment van overlijden. Om de waarde van sommige bezittingen vast te kunnen stellen, zal een taxatierapport moeten worden opgesteld. Denkt u bijvoorbeeld aan juwelen, kunst en antiek. Bij de taxatie wordt de economische waarde vastgesteld. Dit is het geldbedrag dat de spullen opbrengen als ze aan de hoogste bieder zouden worden verkocht.

Aftrekbaar:

  • schulden die ten tijde van het overlijden al bestonden
  • begrafenis- of crematiekosten, voor zover deze niet vergoed worden door een uitvaartverzekering


Niet aftrekbaar:

  • notariskosten
  • taxatiekosten
  • executeursbeloning