Close Menu
Privacy verklaring

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING CENTRUM NALATENSCHAPPEN

Waarom deze privacy verklaring?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In deze privacy verklaring willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy verklaring
In deze privacy verklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Centrum Nalatenschappen en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Centrum Nalatenschappen op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Centrum Nalatenschappen adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Centrum Nalatenschappen
Centrum Nalatenschappen is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Centrum Nalatenschappen.

Centrum Nalatenschappen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 17198359. Centrum Nalatenschappen is gevestigd en kantoorhoudend in 5242 CR Rosmalen, aan de Sportlaan 18A, en bereikbaar via het e-mailadres info@centrumnalatenschappen.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Centrum Nalatenschappen kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt, of door u te abonneren op een nieuwsbrief of als u zich via onze website inschrijft voor onze producten.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies met betrekking tot analytische gegevens.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Centrum Nalatenschappen op. Deze privacy verklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Centrum Nalatenschappen optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Centrum Nalatenschappen plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Centrum Nalatenschappen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Centrum Nalatenschappen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Centrum Nalatenschappen verstrekt. Centrum Nalatenschappen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

  Centrum Nalatenschappen gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van onze dienstverlening met betrekking tot nalaten en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiële) klanten.
 • Ten behoeve van het toesturen van de opgevraagde informatie door de klant.
 • Ten behoeve van het verbeteren van onze diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Centrum Nalatenschappen kan nieuwsbrieven versturen per e-mail, wanneer een persoon zich daarvoor aangemeld heeft. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Centrum Nalatenschappen kan uw persoonsgegevens delen met aan Centrum Nalatenschappen gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
Centrum Nalatenschappen kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Centrum Nalatenschappen rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
Centrum Nalatenschappen heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van anonieme cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s.

Centrum Nalatenschappen maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Centrum Nalatenschappen heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Centrum Nalatenschappen heeft Google geen toestemming gegeven om via Centrum Nalatenschappen verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten
Centrum Nalatenschappen maakt gebruik van anonieme cookies, waardoor er geen toestemming op de website hoeft te worden gevraagd aan de bezoeker. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Centrum Nalatenschappen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 1 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat Centrum Nalatenschappen over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@centrumnalatenschappen.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Centrum Nalatenschappen, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Centrum Nalatenschappen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Centrum Nalatenschappen of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Centrum Nalatenschappen neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Centrum Nalatenschappen via info@centrumnalatenschappen.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in deze privacy verklaring. We adviseren daarom om met regelmaat onze actuele privacy verklaring te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacy verklaring of over de wijze waarop Centrum Nalatenschappen omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@centrumnalatenschappen.nl.